• Wycena nieruchomości,
 • Wycena przedsiębiorstw, MSSF/MSR,
 • Odszkodowania i wywłaszczenia,
 • Analizy i badanie rynku,
 • Certyfikaty energetycznych.
 • Certyfikaty energetyczne

  Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego całość techniczno - użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo Budowlane. W Polsce obowiązek certyfikacji powstał z dniem 1 stycznia 2009 r.

  Świadectwo charakterystyki energetycznej inaczej certyfikat energetyczny jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

  Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjnie zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na enegię.

  Certyfikaty energetyczne wykonują osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

  Wykonujemy świadectwa energetyczne dla wszystkich budynków i lokali, w tym:

 • budynków wielorodzinnych,
 • budynków jednorodzinnych,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • innych budynków niemieszkalnych.
 • Wkonanie janiszewski.co