Wycena nieruchomości

Zgodnie z polskim prawem tylko osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Opinię o wartości nieruchomości sporządza się w formie operatu szacunkowego. Opracowania wykonywane są wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe. W naszym zespole znajdują się osoby posiadające polskie uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, oraz posiadające tytuł Recognised European Valuer REV nadawany przez europejską grupę TEGoVA.

Rodzaje nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny:

 • zabudowane i niezabudowane,
 • o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, komercyjnym (handlowym, biurowym, magazynowym, produkcyjnym),
 • rolne i leśne,
 • nieruchomości specjalistyczne (hotele, stacje paliw, szkoły, szpitale).

Cele, dla których określamy wartość nieruchomości to w szczególności:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji,
 • wniesienia aportu,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształceń,
 • księgowych,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • naliczenia opłat cywilno – prawnych,
 • określenia podatków od spadków i darowizn.

Wycena przedsiębiorstw

W ramach szeroko rozumianej wyceny przedsiębiorstw sporządzamy opracowania dotyczące:

 • wyceny przedsiębiorstw i wszystkich składników jego mienia,
 • wyceny składników majątku na potrzeby sprawozdawczości zgodne z MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Przygotowujemy wyceny dla celów:

 • sprzedaży przedsiębiorstwa lub ich zorganizowanych części,
 • wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postaci aportu,
 • sprzedaży udziałów, akcji spółki,
 • likwidacji spółki.

Sporządzamy również:

 • business plany,
 • analizy finansowe przedsiębiorstw,
 • określanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odszkodowania i wywłaszczenia

Realizujemy usługi w zakresie wycen i doradztwa przy wywłaszczeniu nieruchomości oraz odszkodowań za ograniczenie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

Sprawy odszkodowawcze obejmują m.in.:

 • wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (związanej z przebiegiem infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, sieci ciepłowniczych i itp.),
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w związku z poszerzeniem lub budową nowej drogi publicznej.

Analiza i badanie rynku

Rynek nieruchomości jest rynkiem dynamicznym, na którym w sposób nieustanny zachodzą zmiany w odniesieniu do poziomu cen, preferencji konsumentów, uregulowań prawnych itp. Jednym z najważniejszych elementów, niezbędnym do podjęcia prawidłowych decyzji biznesowych jest posiadanie jak najszerszej wiedzy na temat aktualnych tendencji na rynku oraz zdolność prognozowania kierunków jego rozwoju. Posiadamy duże i szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analizy rynku nieruchomości w odniesieniu do różnych jego sektorów od badania rynku nieruchomości rolnych, poprzez mieszkaniowe do nieruchomości komercyjnych będących przedmiotem zarówno sprzedaży jak i najmu.

Oferujemy między innymi:

 • badania trendów rynkowych,
 • badania poziomów cen i czynszów (w tym dla powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych i produkcyjnych oraz mieszkalnych, gruntów niezabudowanych),
 • oceny atrakcyjności inwestycji w świetle podjęcia decyzji biznesowych,
 • ocenę poziomu możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanych inwestycji lub możliwych do uzyskania poziomów cen przy zakładanej sprzedaży.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie sprawdzenia stan prawny nieruchomości, zapisów ksiąg wieczystych, weryfikacji tytułów prawnych do nieruchomości, sprawdzenia przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt

Adres

ul. 1-go Maja 6 lokal 12
09-400 Płock
Rozumiem
Ta strona używa ciasteczek.